REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU ROZRYWKOWEGO WWW.ANOMI.PL

  Warunkiem korzystania z Serwisu przez Użytkownika jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień. Korzystanie przez Użytkownika z serwisu oznacza, iż uważnie zapoznał się on z treścią Regulaminu, akceptuje i wyraża zgodę na jego postanowienia.
  Użytkownik dodający do serwisu treści zaświadcza, iż jest uprawniony do zamieszczania na serwerach powyższych materiałów ( Przysługują mu wszelkie prawa, w tym w szczególności majątkowe prawa autorskie) Użytkownik zamieszczający materiały oświadcza, że swoim działaniem nie narusza praw osób trzecich. W przypadku naruszenia praw osób trzecich Administrator na wezwanie uprawnionych organów zobowiązany jest do ujawnienia i przekazania wszystkich informacji na temat osób dokonujących naruszeń.

  Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 Poz. 1204), zarząd BESTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – Komplementariusz BESTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Krakowie, ul. Ludwinowska 11/2, 30-331 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000573053, NIP 6762492447, ustalił w drodze uchwały nr 1 z dnia 31 sierpnia 2017 roku niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

  § 1. Dane administratora.
  § 2. Wymagania techniczne.
  § 3. Definicje.
  § 4. Prawa użytkownika.
  § 5. Zakładanie konta, aktywacja, usunięcie.
  § 6. Dodawanie treści.
  § 7. Zastrzeżenia prawne dotyczące dodawanych treści.
  § 8. Zachowania niedozwolone.
  § 9 Zgłaszanie nadużyć / naruszeń prawa.
  § 10 Polityka prywatności i ochrona danych osobowych.
  § 11. Postanowienia końcowe.
  § 1 Administrator serwisu
  Administratorem serwisu www.anomi.pl jest firma BESTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Krakowie, ul. Ludwinowska 11/2, 30-331 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000573053, NIP 6762492447, świadcząca usługi drogą elektroniczną z wykorzystaniem Serwisu.

  § 2 Wymagania techniczne
  1. W celu korzystania z serwisu anomi.pl Użytkownik powinien posiadać dostęp do Internetu, Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2, włączoną obsługę Java Script, włączoną obsługę plików Cookies, aktywny adres e-mail. Serwis został zoptymalizowany do rozdzielczości 1280x800.

  § 3 Definicje
  Użytkownik - osoba korzystająca z Serwisu, niezależnie od faktu umieszczenia w tym serwisie jakichkolwiek informacji. Użytkownikiem serwisu może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych może być również Użytkownikiem pod warunkiem uzyskania zgody jej przedstawiciela ustawowego.
  Serwis anomi.pl (lub Serwis) - zbiór stron www w domenie o nazwie www.anomi.pl, składających się na serwis, umieszczony na stronie głównej http://www.anomi.pl. umożliwiający między innymi przeglądanie oraz umieszczanie Zdjęć w celu ich oceniania i udostępnienia innym Użytkownikom.
  Treści zamieszczony przez Użytkownika plik graficzny lub link do pliku audiowizualnego. Dopuszczalne wielkości plików i inne cechy zależne są od bieżącej funkcjonalności serwisu.
  serwery - serwery, na których zainstalowane jest odpowiednie oprogramowanie obsługujące Serwis i na których - w ramach serwisu – zamieszczane są Zdjęcia, oraz wszelkie inne treści umieszczone przez Użytkownika w serwisie.
  Konto - założone przez Użytkownika serwisu konto. Użytkownik może korzystać z Konta dopiero po dokonaniu rejestracji i po aktywowaniu Konta .

  § 4 Prawa Użytkownika
  Użytkownik w ramach korzystania z Serwisu, na zasadach określonych Regulaminem, i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, ma prawo w szczególności:
  - przeglądać Serwis, w tym Treści umieszczone w Serwisie przez siebie lub innych
  Użytkowników,
  - zamieszczać w Serwisie Treści,
  - głosować na Treści opublikowane w Serwisie przez innych jego Użytkowników
  - umieszczać w innych serwisach lub stronach internetowych, na forach dyskusyjnych lub jakichkolwiek innych witrynach internetowych oraz rozpowszechniać w Internecie w inny sposób (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, komunikatorów, serwisu Facebook.com) linki do poszczególnych Treści zamieszczonych w ramach Serwisu .

  § 5 Zakładanie konta aktywacja, usunięcie.
  Z Serwisu Użytkownicy mogą korzystać logując się na Konto lub bez logowania. Z Konta może korzystać tylko jedna osoba – założyciel Konta.
  Założenie Konta w Serwisie wymaga wypełnienia przez Użytkownika formularza zgłoszeniowego. Konto jest aktywne po prawidłowym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego (poprzez podanie loginu, adresu e-mail, hasła) oraz jego aktywowaniu . Aktywacja Konta następuje poprzez kliknięcie linka przesłanego na podany w trakcie rejestracji adres e-mail.
  Funkcjonalność serwisu jest zróżnicowana dla Użytkowników, w zależności od tego, czy są zalogowani czy nie. Użytkownik, który nie posiada Konta w Serwisie lub nie też nie zaloguje się na nie może jedynie przeglądać jego zasoby.
  Użytkownicy, którzy są zalogowani w Serwisie poprzez aktywne Konto, mogą przeglądać zasoby serwisu, zamieszczać na jego serwerach Treści, oceniać je zgodnie z dostępna funkcjonalnością oraz polecać je w serwisie Facebook.com.
  Każdy Użytkownik ma prawo usunięcia swojego konta bez podania przyczyny. W celu usunięcia konta należy skontaktować się z Administratorem Serwisu pod adresem email wskazanym w Preambule. Każdy Użytkownik posiadający Konto w Serwisie ma prawo wglądu do własnych danych ujętych w formularzu zgłoszeniowym a także prawo do poprawiania tych danych oraz żądania zaniechania ich przetwarzania. co jest równoznaczne z usunięciem konta. ( celem usunięcia Konta Użytkownik wysyła droga mailową na adres: [email protected] prośbę o jego usunięcie ). Wraz z prośbą o usunięcie Konta Użytkownik może również żądać usunięcia zamieszczonych przez niego w Serwisie Zdjęć.
  Administrator informuje o możliwości usunięcia Konta Użytkownika w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia niniejszego regulaminu. O usunięciu konta Użytkownik zostanie poinformowany niezwłocznie po powzięciu informacji o naruszeniu.
  Z tytułu korzystania z Serwisu Administrator nie pobiera od Użytkownika wynagrodzenia. Z tytułu korzystania z Serwisu Użytkownikowi nie należy się jakiekolwiek wynagrodzenie, w tym także za udzielone zgodnie z Regulaminem zgody i zezwolenia.

  § 6 Dodawanie Treści
  Treści zamieszczane przez Użytkownika stają się dostępne w Serwisie niezwłocznie po ich umieszczeniu na serwerach ( po zatwierdzeniu przez Administratora ). Dodane do Serwisu treści są zaczytywane przez roboty wyszukiwarek internetowych, dzięki czemu Treści stają się ogólnodostępne w Internecie.
  Użytkownik umieszczając Treści w Serwisie, wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie (publikowanie) tych treści w innych serwisach i innych mediach .
  Administrator zastrzega sobie możliwość nie publikowania oraz usuwania Treści sprzecznych z prawem, naruszających dobre obyczaje oraz sprzecznych z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
  Użytkownik publikując treści w Serwisie wyraża zgodę na ich modyfikację przez Administratora.

  § 7 Zastrzeżenia prawne dotyczące dodawanych treści
  Korzystanie przez Użytkownika z serwisu anomi.pl polega na zamieszczaniu określonych Treści. Użytkownik zaświadcza, iż jest uprawniony do zamieszczania na serwerach Serwisu powyższych treści ( Przysługują mu wszelkie prawa, w tym w szczególności majątkowe prawa autorskie) Użytkownik zamieszczający materiały oświadcza, że swoim działaniem nie narusza praw osób trzecich. W przypadku naruszenia praw osób trzecich Administrator na wezwanie uprawnionych organów zobowiązany jest do ujawnienia i przekazania wszystkich informacji na temat osób dokonujących naruszeń.
  Użytkownik zamieszczając Treści w Serwisie wyraża zgodę na publikację i wykorzystanie jego wizerunku w Serwisie (w sytuacji, gdy Treści zawierają ten wizerunek) oraz zapewnia, że uzyskał zgodę innych osób, których wizerunki umieszczono w Treściach na ich publikacji. Konsekwencje takich działań, w szczególności brak stosownych praw lub uprawnień obciążają Użytkownika dopuszczającego się niezgodnych z prawem działań.
  Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Właścicielowi oraz podmiotom trzecim.
  Użytkownik zobowiązuje się nie wykonywać osobistych praw autorskich w odniesieniu do zamieszczonych za pośrednictwem Serwisu utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jednolity w Dz.U. z 2000 roku, Nr 80, poz. 904 z późn. zm.), w tym w szczególności zobowiązuje się nie żądać od Administratora oznaczania Treści nazwiskiem, pseudonimem lub jakimkolwiek innym oznaczeniem wskazującym na Użytkownika.
  Użytkownik udziela Właścicielowi na czas nieokreślony, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na utrwalenie, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczanych przez Użytkownika w Serwisie w dowolny sposób, na wszystkich polach eksploatacji, także do celów promocyjnych i reklamowych.
  Administrator zapewnia, iż wszystkie pliki dodane przez Użytkownika posiadającego aktywne Konto będą posiadały źródło pochodzenia poprzez wskazanie loginu (nazwy Użytkownika).

  § 8 Zachowania niedozwolone
  Zachowania sprzeczne z dobrymi obyczajami i ogólnie pojętą netykietą są zabronione. W szczególności niedozwolone jest: a) używanie wulgaryzmów i zwrotów powszechnie uważanych za obraźliwe, a także w jakikolwiek sposób naruszających godność, b) umieszczanie materiałów pornograficznych, c) promowanie innych stron internetowych, d) wielokrotne umieszczanie tych samych Materiałów, e) rozsyłanie spamu, f) umieszczanie treści i materiałów o charakterze komercyjnym bez pisemnej zgody podmiotu prowadzącego Serwis.
  Administrator dołoży wszelkich starań, aby usuwać / blokować materiały niezgodne z Regulaminem oraz obowiązującym prawem.

  § 9 Zgłaszanie nadużyć
  Administrator zapewnia narzędzia zgłaszania przez Użytkowników uwag i zastrzeżeń oraz informacji o naruszeniu prawa, regulaminu, naruszeniu dobrych obyczajów, norm współżycia społecznego itp. W tym celu Administrator udostępnia Użytkownikom adres e-mail [email protected] Użytkownicy powinni wykorzystywać ten mechanizm w każdym przypadku oczywistego nielegalnego lub sprzecznego z Regulaminem działania Użytkownika. Wszelkie uwagi można także zgłaszać korespondencyjnie na adres Administratora.

  § 10 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych
  Administrator nie gromadzi ani nie przetwarza żadnych danych osobowych.
  Podanie danych koniecznych dla rejestracji jak i rejestracja jest dobrowolne.
  Administrator oświadcza, iż w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług serwis korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na komputerze Użytkownika, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się z danego adresu IP (tzw. cookies). Cookies służą w szczególności do logowania i identyfikacji Użytkownika, jeśli Użytkownik wybrał opcję „zapamiętaj”. Mechanizm cookies jest powszechnie wykorzystywany przez serwisy internetowe. Możliwe jest przygotowanie przez Użytkownika jego przeglądarki internetowej w taki sposób, aby informowała o tym, kiedy przesyłane są cookies lub uniemożliwienie przesyłania cookies. Użytkownik może w dowolnym momencie wyłączyć opcję przyjmowania cookies, jednakże może to spowodować utrudnienia w korzystaniu z serwisu.

  § 11 Postanowienia końcowe
  Regulamin jest dostępny na stronie oraz w siedzibie Administratora.
  Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych, a także elementy graficzne Stron, które zostały udostępnione Użytkownikom przez Serwis podlegają ochronie prawnej i nie mogą być wykorzystane bez pisemnej zgody Administratora.
  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
  Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).